PRIVACYSTATEMENT Mediphos OTC Consumer Health BV

Wij hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor het uitvoeren van onze diensten en/of het gebruik van onze website is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen indien u onze website gebruikt, of gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en voor welk doel.

Reikwijdte van de privacyverklaring
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mediphos OTC Consumer Health B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mediphos OTC Consumer Health B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van derden. Mediphos OTC Consumer Health B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website of onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Categorieën van persoonsgegevens
Mediphos OTC Consumer Health B.V. verzamelt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

De grondslag en doeleinden van de verzamelde gegevens
Mediphos OTC Consumer Health B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van onze website of diensten
Wanneer gebruik maakt van onze website of onze diensten kan Mediphos OTC Consumer Health B.V. vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om: - het gebruik van de website mogelijk te maken - een overeengekomen opdracht uit te voeren - goederen of diensten te leveren - een betaling af te handelen.

Communicatie
Wanneer u bestellingen plaatst, e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Ook worden persoonsgegevens gebruikt om een nieuwsbrief, een folder toe te kunnen sturen, dan wel een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website mogelijk te maken (functionele en technische cookies). Ze zorgen er onder andere voor dat de website naar behoren werkt en eventuele voorkeursinstellingen worden onthouden. 
Mediphos OTC Consumer Health B.V. maakt ook gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (analytische cookies). Mediphos OTC Consumer Health B.V. verzamelt hierbij geen persoonsgegevens of slechts anonieme gegevens. Wij gebruiken deze informatie om de website te optimaliseren voor gebruik. 
De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mediphos OTC Consumer Health B.V. of die van een derde partij. 
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mediphos OTC Consumer Health B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Derden
De door Mediphos OTC Consumer Health B.V. verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mediphos OTC Consumer Health B.V. of die van een door Mediphos OTC Consumer Health B.V. ingeschakelde leveranciers (host diensten).
In bepaalde gevallen kan de informatie extern gedeeld worden met derden, die Mediphos OTC Consumer Health B.V. ondersteunen in het kader van de hierboven genoemde doeleinden, bijvoorbeeld de doorgifte van adresgegevens voor de levering van bestellingen via pakketdiensten.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijnen
Mediphos OTC Consumer Health B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

(categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn (in jaren) reden
Voor- en achternaam 7 Uitvoering van de overeenkomst en fiscale bewaarplicht
Adresgegevens 7 Uitvoering van de overeenkomst en Fiscale bewaarplicht
Telefoonnummer 7 Uitvoering van de overeenkomst en/of service- en garantieverplichtingen
Emailadres 7 Uitvoering van de overeenkomst en/of service- en garantieverplichtingen
(anonieme) gegevens over uw activiteiten op onze website 5 Toestemming van de bezoeker.
Bankrekeningnummer 7 Fiscale bewaarplicht / Uitvoering van de overeenkomst en/of garantieverplichtingen

Wijziging
Mediphos OTC Consumer Health B.V. behoudt zich het recht voor om haar privacystatement te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement bij het gebruik van onze website of diensten regelmatig te raadplegen.

Gegevens inzien, wijzigen of wissen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op onze website. Ook kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Mediphos OTC Consumer Health BV via onderstaande gegevens.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een gangbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: info@mediphos-otc.com. 

Indien u gebruik maakt van uw recht op verwijderen kan dat tot gevolg hebben dat Mediphos OTC Consumer Health BV de dienstverlening niet, niet tijdig of niet volledig kan uitvoeren. Iedere aansprakelijkheid op dit punt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, 4 de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mediphos OTC Consumer Health BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mediphos OTC Consumer Health BV wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Mediphos OTC Consumer Health BV persoonsgegevens verwerkt. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip- ons

Vragen
Heeft u vragen over het privacystatement. Neem dan contact met ons op via:
Mediphos OTC Consumer Health BV
Industrieweg 12B 6871 KA Renkum
Tel: +31 (0)317 351838
http://www.mediphos-otc.com
​​​​​​​